Changes

Jump to navigation Jump to search
* [https://www.facebook.com/openmeow 有開嗎] {{FB}} meetup: [https://chatbots.kktix.cc/ Chatbots Meetup - KKTIX]
* [https://www.facebook.com/InnovationChat/ Innovation Chat] {{FB}}
* [https://hackmd.io/@6WH1jnfQTKqVOcMzN0iYAQ/S1dBpOp6u IET Oncampus x Taichung Tech 攤位簡介] 「本社群致力於推廣用RASA (https://rasa.com/)平台來打造聊天機器人」
=== CMS (內容管理系統) ===

Navigation menu